زپارس : ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۱/ ۸میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۶۸‌درصد کاهش درآمد داشته است. این شرکت که سال مالی آن منتهی به آذرماه است، در پنج‌ماه ابتدایی سال مالی خود (از ابتدای دی‌ماه تا پایان ۳۱فروردین‌ماه ۱۴۰۱) به میزان ۷/ ۳۰میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۹/ ۶۳میلیارد تومان) نزدیک ۵۲‌درصد کاهش یافته است.

سرود: سیمان شاهرود در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۱/ ۵۹میلیارد تومان درآمد داشته که ۳/ ۴۰میلیارد تومان (۲۵/ ۶۸درصد) آن مربوط به فروش داخلی و ۸/ ۱۸میلیارد تومان (۷۵/ ۳۱درصد) آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۴/ ۴۵درصد افزایش درآمد داشته است.طبق گزارش این شرکت، فروش ماه فروردین در بورس‌کالا به مقدار ۷۷هزار و ۴۲۹تن و مبلغ ۴۰۳هزار و ۱۴۶میلیون ریال بوده و مابقی مربوط به فروش صادراتی آن است.

قهکمت: قند هکمتان در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۸/ ۱۱میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۳‌درصد افزایش درآمد داشته است.سال مالی شرکت قند هکمتان از ۳۱شهریور به پایان اسفند هر سال تغییر یافته و آمار مقایسه‌ای سال مالی قبل براساس یک‌ماه فروردین سال ۱۴۰۰ درج شده است. این شرکت در سال مالی قبل به میزان ۳/ ۶۳۵میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود.

کلوند :کاشی و سرامیک الوند در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۳۵میلیارد تومان درآمد داشته که ۹/ ۲۸میلیارد تومان (۷۲/ ۸۲درصد) آن مربوط به فروش داخلی و ۶میلیارد تومان (۲۸/ ۱۷درصد) آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۳/ ۲۶‌درصد افزایش درآمد داشته است. جمع درآمدهای شرکت در دوره مشابه سال قبل برابر با ۶/ ۲۷میلیارد تومان بوده است.

سخاش: سیمان خاش در فروردین‌ماه امسال، مبلغ ۶/ ۳۱میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳/ ۷۹‌درصد افزایش درآمد داشته است. جمع درآمد شرکت در دوره مشابه سال قبل برابر با ۷/ ۱۷میلیارد تومان بوده است. شرکت در این دوره صادرات نداشته، از همین رو در دوره مورد گزارش انواع سیمان فله و پاکتی به میزان ۵۱هزار و ۱۰۸تن تماما از طریق بورس‌کالا عرضه شده است.

پخش:پخش البرز در دوره یک‌ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۲/ ۴۷۳میلیارد تومان درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۷/ ۳۷درصد افزایش درآمد داشته است.

فولاژ : فولاد آلیاژی ایران در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۱۰۷۶میلیارد تومان درآمد داشته که۸۰۰میلیارد تومان (۹/ ۷۳درصد)‌ آن مربوط به فروش داخلی و ۶/ ۲۸۲میلیارد تومان (۱/ ۲۶درصد)‌ آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه، مبلغ ۸/ ۷۸۷میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است. این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۳/ ۹۰درصد افزایش درآمد داشته است.

سدور: سیمان دورود در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۲/ ۲۸میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴/ ۴۷‌درصد افزایش درآمد داشته است. جمع درآمدهای شرکت در دوره مشابه سال قبل برابر با ۱/ ۱۹میلیارد تومان بوده است. سیمان دورود همچنین در دوره مذکور ۸هزار و ۴۱۸تن سیمان فله به مبلغ ۸/ ۳میلیارد تومان و ۴۵هزار و ۳۸۸تن سیمان کیسه از نوع تیپ‌یک، تیپ۲، تیپ۵ و پوزولان را  به مبلغ ۳/ ۲۴میلیارد تومان از طریق بورس‌کالا به فروش رسانده است.

سخزر: سیمان خزر در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۷/ ۴۳میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲/ ۳۳‌درصد افزایش درآمد داشته است. درآمد شرکت در ماه مشابه سال قبل ۷/ ۳۲میلیارد تومان بوده است.  در ماه مورد گزارش (فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱)، تمامی محصولات شرکت سیمان‌خزر از طریق بورس‌کالا عرضه شده و به فروش رسیده است، ضمنا این شرکت در ماه جاری فروش صادراتی نداشته و کلیه محصولات به صورت داخلی فروخته شده‌اند. کاهش تحویل نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل محدودیت‌های ترافیکی و عدم‌تردد ناوگان حمل سیمان در نیمه اول فروردین‌ماه سال‌جاری بوده است.