تیر آهن

تیر آهن

قیمت تیر آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز650 بنگاه تهران 35,500 تومان
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز 360 بنگاه تهران 37,000 تومان
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز280 بنگاه تهران 30,500 تومان
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز 260 بنگاه تهران 33,500 تومان
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز 220 بنگاه تهران 32,000 تومان
تیر آهن بال پهن HEB تیر آهن سایز 160 بنگاه تهران 17,000 تومان
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز 100 بنگاه تهران 32,500 تومان
تیر اهن بال پهن تیر آهن 18 IPb بنگاه تهران ذوب اهن 17,000 تومان