ورق روغنی

ورق روغنی

قیمت ورق روغنی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق روغنی ورق روغنی 1/5 میل بنگاه تهران مبارکه 28,600 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0/7 میل بنگاه تهران چین 27,500 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1میل بنگاه تهران چین 27,600 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/25 بنگاه تهران مبارکه 29,200 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/25 بنگاه تهران مبارکه 29,200 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1 میل بنگاه تهران مبارکه 29,800 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 2.5 میل بنگاه تهران مبارکه 29,200 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/25 میل بنگاه تهران مبارکه 29,400 تومان