ورق روغنی

ورق روغنی

قیمت ورق روغنی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق روغنی ورق روغنی 1/5 میل بنگاه تهران مبارکه 24,500 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0.5 بنگاه تهران مبارکه 30,200 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 2 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 29,800 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 3 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 31,000 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0.5 بنگاه تهران مبارکه 31,300 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0.7 میل بنگاه تهران چین 29,400 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0.6 میل بنگاه تهران چین 29,700 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0.5 میل بنگاه تهران مبارکه 30,700 تومان