میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد آجدار A3 میلگرد آجدار سایز 14 بنگاه تهران هیربد 15,600 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد آجدار سایز 12 بنگاه تهران امیرکبیر 16,200 تومان
میلگرد آجدارA3 میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران امیرکبیر 16,400 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12میل درب کارخانه هیربد 15,650 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 20 میل درب کارخانه فایکو 15,400 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 میل درب کارخانه فایکو 15,400 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 18 میل درب کارخانه نیشابور 16,700 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 میل درب کارخانه نیشابور 15,700 تومان